Strateegia uuendamine aastateks 2014-2020

Strateegia lisad:

Lisa 1 – KIKO hetkeolukorra analüüs

Lisa 2 – Avatud ruumi kokkuvõte 

Lisa 3 – KIKO fookusgrupid

Lisa 4 – KIKO küsitluse kokkuvõte

Lisa 5.1 – Koostöömemorandum

Lisa 5.2 – Virumaa KTG-de kokkulepe

Lisa 5.3 – Koostööprogramm Viru Toit

Lisa 6 – Seosed arengudokumentidega

 

Strateegia 2014-2020 ettevalmistamine, strateegia sidusus. Loe lähemalt…

Strateegia 2014-2020 ettevalmistamine, hindamine. Loe lähemalt…

Strateegia 2014-2020 ettevalmistamine, eesmärgid ja SWOT. Loe lähemalt…

Strateegia 2014-2020, tööversioon. Loe lähemalt…

„LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord”, eelnõu. Loe lähemalt…

Globaliseeeruv Eesti küla. Loe lähemalt…

Eesti maaelu arengukava 2014-2020, loe lähemalt

Strateegia koostamisest, loe lähemalt

Maaelu arengukavast 2014-2020, Äripäev, loe lähemalt

Küsitluse kokkuvõte