Projektitoetuse taotlemine

Oluline info

Nõutud dokumendid

Kuidas esitada toetuse taotlust

Kohtustuslikud logod ja teavitamine

Riigihankest

KIKO projektitaotlus

Ühisprojekti ühiste kavatsuste kokkulepe

Ehitustegevuse eelarve

Ehitustegevuse hinnapakkumus

 Oluline info

Projektitoetuse avalduse esitamine toimub läbi uue e-pria, taotlejana peate olema PRIA klient.

Juhis uues e-prias toimetamiseks

Loe enne taotlemist kindlasti Maaeluministri määrust “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” ja Kirderanniku Koostöökogu strateegiat.

Osale kindlasti infopäeval ja küsi abi kontorist!

Taotlemise protsess: 

 • taotlus esitatakse tegevusgrupile läbi e-pria
 • tegevusgrupp kontrollib taotleja, taotluse ja taotletava tegevuse vastavust strateegia ja rakenduskava nõuetele
 • tegevusgrupi hindamiskomisjon hindab taotlusi ja koostab paremusjärjestuse ettepaneku
 • tegevusgrupp edastab taotlused koos hindamise protokolliga PRIAle
 • PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetele vastavust ja esitatud andmete õigsust
 • PRIA teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse
 • tegevusgrupp avalikustab tegevuspiirkonna elanikele oma veebilehel teabe projektide ja nende tulemuste kohta.

 

Selgituseks muu põhivara soetamise kohta: 

Maaeluministri 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 30 lg 1 punkt 3 kohaselt on abikõlblikud kulud projektitoetuse taotlemise korral masina, seadme, sisseseade või muu põhivara ostmise, liisimise ja paigaldamise kulud, sealhulgas patendi, litsentsi, autoriõiguse ja kaubamärgi omandamise kulud.

Sama määruse § 42 lg 7 punkt 2 kohaselt on toetuse saaja kohustatud säilitama ja kasutama sihipäraselt projektitoetuse eest ostetud investeeringuobjekti vähemalt kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse saaja on VKE, ning vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui projektitoetuse saaja ei ole VKE või kui projektitoetuse saaja on VKE ja projektitoetuse eest ehitati uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrk.

Seega juhime tähelepanu, et määrusest tulenevalt ei saa toetada selliseid investeeringuid, mis ei ole oma olemuselt põhivara s.t mis ei ole või mida tavamajanduse olukorras (nt kui toetust ei taotleta) ei võeta raamatupidamises põhivarana arvele. Selle hindamiseks, kas tegemist on muu põhivaraga või mitte, oleme valmis teinud abistava juhendi, mida me ka menetluses kasutama hakkame. Seega muu põhivara  abikõlblikkuse hindamisel hakkame lähtume e-kirjale manusena kaasa pandud juhendist ja investeeringute puhul hakkame küsima raamatupidamise sisekorraeeskirja tuvastamaks põhivara arvele võtmise põhimõtteid ja piirmäära. Loomulikult on abiks, kui taotleja selle info kohe taotlemisel esitab. Vajadusel peab taotleja suutma ära põhjendada, kuidas on põhivara arvele võtmine kooskõlas RTJ5 suunistega ja kuidas on tagatud objekti säilimine 3 või 5 aastat pärast viimast makset.

Nõutud dokumendid

 • Kirderanniku Koostöökogu taotlusvorm
 • tehniliste tingimuste loetelu, mis on hinnaküsimise aluseks ja mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile
 • võrreldavad hinnapakkumised, välja arvatud kui tegemist on PRIA võrdlushindade kataloogist võetud kaubaga
 • riigihanke kohustuslane esitab vähemalt ühe hinnapakkumise
 • alustav ettevõtja (majandustegevus on toimunud vähem kui 2 aastat) esitab vabas vormis äriplaani, mis sisaldab finantsnäitajaid
 • ehitusteatis või ehitusluba
 • hoone või maa omandiõigust tõendavad dokumendid
 • ettevõtjal majandusaasta aruanne kui see ei ole leitav Äriregistrist
 • väljavõte põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti seletuskirjaga (toetus üle 30 000 euro) nõuded ehitusprojektile
 • väljavõte eelprojekti joonistest koos eelprojekti seletuskirjaga (toetus alla 30 000.-)
 • ehituse hinnapakkumuse vorm
 • MTÜ liikmete nimekiri, mis ei ole vanem kui 1 kuu enne taotluse esitamist
 • teised Maaeluministri määruses “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” nõutud dokumendid, vt määruse § 37

Kuidas esitada toetuse taotlust

Alates 03.11.2017 toimub projektitoetuse avalduse esitamine läbi uue e-pria

Juhis uues e-prias toimetamiseks

Kohustuslikud logod ja teavitamine

Teavitamise aluseks on Maaeluministri määrus 22.12.2015 nr 26, Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020

Logo ja embleem paigaldatakse plakatile, stendile, tahvlile, dokumendile, veebilehele, m-lahendusele, muule teabekandjale või objektile määruses sätestatud tingimustel ja korras.

Paigaldatud tähistus peab säilima vähemalt viis aastat viimase toetusosa väljamaksmisest arvates.

Kirderanniku Koostöökogu kodulehelt on nõutud logod allalaetavad:

Riigihankest

Hankija RHS §10 lõike 1 punkti 6 tähenduses on eraõiguslik juriidiline isik:

 • mis on asutatud eesmärgiga täita või mis täidab põhi- või kõrvaltegevusena ülesannet avalikes huvides, millel ei ole tööstuslikku ega ärilist iseloomu, ja
 • mida põhiliselt rahastavad või
 • mille juhtimis-, haldus- või järelevalveorgani liikmetest rohkem kui poole määravad või mille juhtimist muul viisil kontrollivad koos või eraldi lõike 1 punktides 1–5 või teised punktis 6 nimetatud isikud või mõne muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi vastavad isikud.

Kui MTÜst või SAst taotlejal on eelnimetatud kolmest kriteeriumist täidetud kaks, kehtib talle riigihankekohustus.

Juhime tähelepanu, et kõik MTÜd tegutsevad avalikes huvides ja jälgida tuleb majandustulude jaotust. Juhul kui üle 50% MTÜ rahastusest tuleb avalikust sektorist, on MTÜ-l täidetud ka teine kriteerium ehk taotleja on riigihanke kohuslane. Avaliku sektori rahastuse alla tuleb lugeda ka projektitoetuse summa, mida taotlete.