Abiks toetuse taotlejatele

12.04.2021-22.04.2021 võtab Kirderanniku Koostöökogu vastu LEADER-projektitoetuse taotlusi läbi e-PRIA keskkonna (sisselogimine ID-kaardi või mobiil-IDga). Palume lisada taotluse kontaktandmetesse meiliaadressi, mida te tegelikult igapäevaselt kasutate, kuna sellele aadressile saadetakse teile vajadusel järelepärimised taotluse kohta.

Hindamisprotsess

22.04.2021 taotluste esitamise tähtaeg

23.04.2021-07.05.2021 taotluste tehniline kontroll

30.06.2021 taotluste hindamise ja paremusjärjestuse PRIAle esitamise tähtaeg

PRIA teeb otsuse 60 tööpäeva jooksul alates paremusjärjestuse esitamisest.

Määruse järgi on abikõlblikud kulutused, mis on tehtud tegevusgrupi poolt paremusjärjestuse PRIAle esitamise päevale järgnevast päevast (ehk siis alates 1. juulist), kuid kuni PRIA ametliku otsuse saabumiseni viib taotleja projekti ellu omal vastutusel.

Taotlejal on kohustus 100% projekti tegevustest ellu viia 6 kuu jooksul alates PRIA otsusest.

Avatakse Meede 1 ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine.

Valdkonnad, millele saab toetust:
* kohalik toit, käsitöö ja põllumajandus
* turismi- ja puhketeenuse osutamine
* rohkem uuenduslikke tooteid ja teenuseid (tavalisest kõrgemal tehnoloogilisel tasemel, kallimas hinnaklassis või piirkonnas puuduvad)

Toetatavad tegevused:
* Investeeringud: masinad ja seadmed
* Mootorsõidukid ja veesõidukid, kui selle sihtotstarve on teenuse osutamine piirkonnas (toetuse määr kuni 30% abikõlblikest kuludest)
* Pehmed tegevused (koolitused, teadmussiire, teavitustegevused jne)

Mitteabikõlblikud tegevused:
* Ehitamine, rekonstrueerimine ja renoveerimine
* Teed, tänavad, lennuväljad, tööstuspargid, uuringud, KMH-d jm analüüsid, projekteerimised jm eeltööd, koduleht + kõik muud LEADER-määruses välistatavad mitteabikõlblikud tegevused.
* Investeeringud, mille toetamiseks on olemas teised meetmed (lisada põhjendus, miks küsitakse toetust LEADER-meetmest)

Toetust saavad taotleda mikro- ja väikeettevõtted. Mikroettevõte on alla 10 töötaja, bilansimaht kuni 2 miljonit eurot. Väikeettevõte on alla 50 töötaja, bilansimaht kuni 10 miljonit eurot. Täpsemalt saab ettevõtete määratlemise kohta lugeda Euroopa Komisjoni VKE-de määratlemise teatmikust. Ettevõtte töötajate arv läheb taotlusesse automaatselt Äriregistri andmete põhjal (eelmise majandusaasta aruande keskmine täistööajale taandatud töötajate arv, sh seotud ettevõtted summeeritakse).

Investeering ja/või tegevus, mille kohta toetust küsitakse, peab olema KIKO piirkonnas, kasusaajad on KIKO tegevuspiirkonnas, taotlejal peavad olema tegevusload selleks nõutud
valdkondades, taotleja ei tohi esitada teadlikult KIKO-le valeandmeid, ega pakkuda kõlvatut konkurentsi.

Taotlejal, kellel on pooleli (viimane toetussumma välja maksmata) rohkem kui 1 (üks) projekt, ei ole õigus toetust taotleda.

Koolitusprojektide puhul peab koolitaja pädevus olema vastav ja tuvastatav. Projektiga koos esitatakse koolitaja vastav tunnistus või sertifikaat. Koolitaja kogemus projektiga seotud erialal peab olema minimaalselt 5 aastat.

Dokumendid, mis tuleb koos taotlusega esitada:
* KIKO projektitoetuse taotlusvorm, mille saab siit alla laadida
* Ettevõtjal eelmise majandusaasta aruanne
* Ettevõtlusega alustamise korral (majandustegevus kestnud vähem kui 2 aastat) tuleb esitada äriplaan koos finantsnäitajatega
* Tehniliste tingimuste loetelu, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile ning mille põhjal võetakse pakkujatelt võrreldavad hinnapakkumised (taasesitatavas vormis).
* Võrreldavad hinnapakkumised. Kui investeeringu käibemaksuta maksumus on üle 5000 euro, tuleb esitada kolm hinnapakkumist, kui alla 5000 euro, siis piisab ühest hinnapakkumisest. Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse eest tasutava hinnaga. Projektitoetuse saaja ja isik, kellelt projektitoetuse taotleja või projektitoetuse saaja tellib teenuse või töö või ostab kaupa, ning nende osanik, aktsionär või tulundusühistu liige või juhatuse või nõukogu liige või seltsinglane ei tohi olla omavahel seotud.
* Hinnapakkumisi ei ole vaja kui tegemist on võrdlushindade kataloogist võetud asjaga, sel juhul tehakse eelarvereale sellekohane märge.
* Hoone või maa omandiõigust tõendavad dokumendid (kui seade või masin on
kohtkindlalt paigaldatav). Mootorsõidukile paigaldatava seadme või masina puhul tuleb esitada mootorsõiduki tehniline pass.

Toetuse minimaalne suurus on 1 000 eurot ja investeeringute puhul maksimaalselt 50 000 eurot, pehmete tegevuste puhul max 10 000 eurot. Ettevõtlusega alustamise korral on max toetuse summa 20 000 eurot.

Mikroettevõtted saavad toetust kuni 60% abikõlblikest kuludest; väikeettevõtjad kuni 20% abikõlblikest kuludest.

Ärge jätke taotluse esitamist viimasele päevale!

Küsimuste korral pöörduge julgelt:

Maarja Raja
maarja.raja@kirderannik.ee
53450720

Jäta tagasiside

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga