Ametlik

MTÜ KIRDERANNIKU KOOSTÖÖKOGU STRATEEGIA aastateks 2014-2020

LEADER määrus ja seletuskiri

Projektitaotluste vastuvõtmine toimub 6.-13. märtsil 2017 läbi vana e-pria.

Selleks, et saada e-PRIA portaali kasutajaks, peate te olema PRIA klient või kliendi volitatud esindaja. Loe täpsemalt…

Nõutud dokumendid, mis tuleb e-pria kaudu üles laadida:

 • Kirderanniku Koostöökogu taotlusvorm
 • vabas vormis eelarve juhul kui tegemist on enam kui ühe tegevuse või investeeringuga
 • tehniliste tingimuste loetelu, mis on hinnaküsimise aluseks
 • hinnapakkumised, välja arvatud kui tegemist on võrdlushindade kataloogist võetud asjaga, sel juhul tehakse eelarvereale sellekohane märge
 • riigihanke kohustuslane esitab vähemalt ühe hinnapakkumise
 • alustav ettevõtja (majandustegevus on toimunud vähem kui 2 aastat) esitab vabas vormis äriplaani, mis sisaldab finantsnäitajaid
 • ehitusteatis või ehitusluba
 • vormikohase ehitustegevuse eelarve
 • väljavõte ehituse põhi- või eelprojektist koos seletuskirjaga (tulenevalt toetuse summast), nõuded ehitusprojektile
 • hoone või maa omandiõigust tõendavad dokumendid
 • ettevõtja esitab eelmise perioodi majandusaasta aruande kui see ei ole leitav Äriregistrist
 • meede 3 taotluse juurde esitab taotleja vormikohase Ühisprojekti tegevuskava
 • MTÜ liikmete nimekiri/SA asutajate nimekiri, välja arvatud kogudused
 • MTÜ/SA-l vabas vormis eelmise aasta tegelik ning käesoleva aasta oodatav majandustulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori toetuse osakaal
 • teised Maaeluministri 23.10.2015 määruses “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” nõutud dokumendid

NB! Sel perioodil ei ole Kirderanniku Koostöökogu piirkonnas ehitustööde projekteerimine abikõlblik kulu.

Kellel on soov taotleda toetust ehitamise kohta, peab olema projekteerimine tehtud kas eelprojekti või põhiprojekti faasis sõltuvalt taotletava toetuse summast:

 • kui toetuse summa on üle 30 000 euro, esitatakse väljavõte põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti seletuskirjaga
 • kui toetuse summa on alla 30 000 euro, esitatakse väljavõte eelprojekti joonistest koos eelprojekti seletuskirjaga

Hinnapakkumised võetakse PRIA poolt väljatöötatud vormile: Ehitustegevuse hinnapakkumine

Avaldusega koos esitatakse:

 • väljavõte põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti seletuskirjaga (toetus üle 30 000 euro)
 • väljavõte eelprojekti joonistest koos eelprojekti seletuskirjaga (toetus alla 30 000.-)
 • ehitustegevuse eelarve – koostatakse taotleja poolt
 • hoone või maa omandiõigust tõendavad dokumendid

SIHTVALDKONNAD JA TEGEVUSED, mis on seotud Kirderanniku Koostöökogu meetmelehtedega

Praktilisi näpunäiteid riigihangete kohta

Projektitoetuse taotlemise info PRIA kodulehel

Kõik vajalikud logod on allalaetavad:

Logod