Kulutuse taotlemine

Oluline info

Kulude esitamine toimub läbi e-pria keskkonna.

Toetuse saaja viib tegevuse ellu või teeb investeeringu ja esitab PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu seda tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe projektitaotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Lisaks võimalusele esitada maksetaotlust neli korda, on toetuse saajal võimalus saada toetust osaliselt tasutud kuludokumentide (OTKA) alusel. OTKAt on võimalik esitada samuti kuni neljas osas ühe projektitaotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Osaliselt tasutud kuludokumentide alusel (OTKA) saab taotleda toetuse väljamaksmist, kui:

    • töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning  projektitoetuse saaja on selle vastu võtnud
    • töö, teenuse, vara eest on tasutud vähemalt omafinantseeringuga võrdne summa
    • toetuse saaja on usaldusväärne

Nõutud dokumendid

Projektitoetuse väljamaksmiseks esitab projektitoetuse saaja pärast tegevuse elluviimist e-pria kaudu maksetaotluse, millega koos esitatakse:

  • kuluarve ja maksekorraldus
  • ürituse päevakava ja osavõtjate registreerimisleht kontaktandmete ja allkirjadega, teadmussiirde puhul märgitakse registreerimislehele koolitusest osavõtva ettevõtte registrikood ja põhitegevusala
  • ehitustegevuse puhul vormingukohased ehitustegevuse kulude andmed

Kuidas esitada kulutuse maksetaotlust

Maksetaotluse esitamine toimub läbi e-pria keskkonna: https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login

Valige menüüst esindatav organisatsioon. Seejärel valige menüüst „Teenused“ ning MAK ja EKF investeeringutoetused alt link “Investeeringutoetuste kuludokumentide esitamine”. Alustage maksetaotluse (kuludeklaratsiooni) täitmist ning lisage kindlasti kõik nõutud dokumendid. Enne maksetaotluse allkirjastamist kontrollige, kas kõik nõutud dokumendid on avaldusele lisatud.

Kohustuslikud logod ja teavitamine

Logo ja embleem paigaldatakse plakatile, stendile, tahvlile, dokumendile, veebilehele, m-lahendusele, muule teabekandjale või objektile määruses sätestatud tingimustel ja korras.

Paigaldatud tähistus peab säilima vähemalt viis aastat viimase toetusosa väljamaksmisest arvates.

Kui toetussumma ületab 10 000 eurot, siis tuleb kasutada plakatit suurusega A3.

Kui toetussumma ületab 50 000 eurot, tuleb kasutada tahvlit, mille minimaalne suurus on 500 x 300 mm. Täpsemad nõuded on kirjas Maaeluministri määruses 22.12.2015 nr 26

Kirderanniku Koostöökogu kodulehelt on nõutud logod allalaetavad: