Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine

Meetme rakendamise vajadus

Meetme vajadus tuleneb KIKO tegevuspiirkonna lähteanalüüsist ning SWOT-analüüsist, mis toovad välja vajaduse ettevõtlusaktiivsuse kasvatamise järele ning vajaduse mikro- ja väikeettevõtluse toetamise järele eriti toidu tootmise, turismi ja uuenduslikkuse valdkondades.

Vastab strateegia eesmärgile

Kirderanniku koostööpiirkonna väikeettevõtlus on teinud arenguhüppe järgnevates valdkondades:

  • kohaliku toidu ja käsitöö tootmine, põllumajandustoodete väärindamine, turundamine ning turustamine;
  • turismi- ja puhketeenuste osutamine ning turistidele ja puhkajatele suunatud toodete tootmine;
  • rohkem uuenduslikke teenuseid ja tooteid.

Strateegia meetme eesmärk

Meede loob ettevõtjatele võimaluse saada tuge oma investeeringute ning koolitus- ja teavitustegevuste teostamiseks ja kvaliteedisüsteemide juurutamiseks, mis parandab kohalike ettevõtjate konkurentsivõimet ning kasvatab äritulusid.

Meetme osakaal kogu rahastusest

50% (95% investeeringud, 5% pehmed tegevused)

Toetatavad, abikõlblikud tegevused

Investeeringud: seadmete ja masinate soetamine. [1] Ehitus, rekonstrueerimine, renoveerimine.
Pehmed tegevused: teadmussiire ja teavitustegevused, kvaliteedisüsteemide rakendamine[2]

Mootorsõidukid ja veesõidukid, kui selle sihtotstarve on teenuse osutamine tegevuspiirkonnas, toetuse määraga kuni 30% abikõlblikest kuludest

Mitteabikõlblikud tegevused

Teed, tänavad, lennuväljad, tööstuspargid, uuringud, KMH-d jm analüüsid, projekteerimised jm eeltööd, koduleht + kõik muud LEADER-määruses välistatavad mitteabikõlblikud tegevused[3]

Investeeringud, mille toetamiseks on olemas teised meetmed (lisada põhjendus, miks küsitakse toetust LEADER-meetmest)

Toetuse saajad ja nõutud dokumendid

Toetust saab taotleda ettevõte, kellel on varasemad KIKO projektid täielikult lõpule viidud ja (toetus välja makstud) või ettevõte kellel on 1 (üks) projekt pooleli (viimane maksetaotlus on PRIAle esitatud).
Taotlejal on kohustus 100% projekti tegevustest viia ellu 12 kuu jooksul arvates PRIA otsusest. Üks taotleja tohib meetmesse esitada korraga ühe projekti, mille tegevused on loogiliselt seotud ja moodustavad ühe terviku.

Nõutud dokumendid:
– KIKO projektitoetuse taotlusvorm
– tehniliste tingimuste loetelu, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile
– võrreldavad hinnapakkumised; välja arvatud kui tegemist on võrdlushindade kataloogist võetud asjaga, sel juhul tehakse eelarvereale sellekohane märge
– alustava ettevõtja puhul (majandustegevus on toimunud vähem kui 2 aastat) äriplaan
– ehitusluba või ehitisteatis
– väljavõte ehituse põhi- või eelprojektist koos seletuskirjaga. Tulenevalt toetuse suurusest: kui toetuse suurus on üle 30 000 euro, lisatakse põhiprojekt, kui toetuse suurus on alla 30 000 eurot, lisatakse eelprojekt
– ettevõtjal eelmise majandusaasta aruanne
– teised Maaeluministri määruses “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” nõutud dokumendid

Nõuded toetuse saajale, toetuse taotlejale ning projektitaotlusele

Investeering ja/või tegevus KIKO piirkonnas, kasusaajad on KIKO tegevuspiirkonnas, tegevuslubade olemasolu selleks nõutud valdkondades,  taotleja pole esitanud teadlikult KIKO-le valeandmeid, ei paku kõlvatut konkurentsi. Alustava ettevõtja puhul esitatakse kohustuslikus korras äriplaan.[4] Koolitusprojektide puhul peab koolitaja pädevus olema vastav ja tuvastatav.[5]

LEADER projektitoetuse hindamiskriteeriumid (vt täpsemat kirjeldust strateegia ptk 9.2)

  • Seos KIKO strateegia eesmärkidega – 20% hindest[6]
  • Projekti uuenduslikkus – 10% hindest
  • Projekti mõju kogukonnale – 10% hindest
  • Projekti mõju väikeettevõtlusele – 20% hindest
  • Projekti ettevalmistuse kvaliteet – 10% hindest[7]
  • Projekti teostatavus – 30% hindest[8]

Toetussumma

Min 1 000,00 ja investeeringute puhul max 70 000,00 eurot, pehmete tegevuste puhul max 10 000 eurot. Ettevõtlusega alustamise korral on max toetuse summa 20 000 eurot.

Toetuse määr

Mikroettevõtted kuni 60%; väikeettevõtjate puhul kuni 20% abikõlblikest kuludest

Indikaatorid ja sihttasemed

Väljundindikaatorid: toetatud projektide arv; kasu saanud ettevõtete arv

Tulemusindikaatorid: lisandunud tooted ja teenused – 17 perioodi jooksul; lisandunud töökohti – 12 töökohta, mis olemas ka 3 aastat pärast projekti lõppu; uued ettevõtted – 10 uut ettevõtet; toetuse saajad tegutsevad ka 2022. aastal ning teenivad tulu.

Sihtvaldkonnad: 1A, 2A, 3A, 5C, 6A, 6B, 6C

[1]  Ehitusseadustiku mõistes

[2] Väljamaksed toimuvad pärast seda, kui ettevõtja on vastava sertifikaadi kätte saanud.

[3] Kõlvatu konkurentsina käsitletakse olukorda, kus toetusrahasid kasutatakse teiste ettevõtjate suhtes ebaõiglase eelise saamiseks toodete või teenuste arendamisel ja pakkumisel.

[4] Ettevõtlusega alustamiseks antakse toetust vähemalt kahes osas, kusjuures viimane toetuse osa antakse pärast äriplaani nõuetekohast rakendamist.

[5] Vastavust hindab KIKO hindamiskomisjon lähtuvalt dokumentatsioonist või koolitaja kogemusest.

[6] Kriteeriumi puhul rakendatakse 60% lävendit, taotlused, mis antud kriteeriumi raames saavad alla 60% hindest ei kvalifitseeru.

[7] Kriteeriumi puhul rakendatakse 60% lävendit, taotlused, mis antud kriteeriumi raames saavad alla 60% hindest ei kvalifitseeru.

[8] Kriteeriumi puhul rakendatakse 60% lävendit, taotlused, mis antud kriteeriumi raames saavad alla 60% hindest ei kvalifitseeru.

meede-1 meetmeleht

Jäta tagasiside

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga