Maksetaotluse esitamine

Oluline info

Kulude esitamine toimub läbi e-PRIA keskkonna.

Toetuse saaja viib tegevuse ellu või teeb investeeringu ja esitab PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu seda tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe projektitaotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Lisaks võimalusele esitada maksetaotlust neli korda, on toetuse saajal võimalus saada toetust osaliselt tasutud kuludokumentide (OTKA) alusel. OTKAt on võimalik esitada samuti kuni neljas osas ühe projektitaotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Osaliselt tasutud kuludokumentide alusel (OTKA) saab taotleda toetuse väljamaksmist, kui:

  • töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning projektitoetuse saaja on selle vastu võtnud
    töö, teenuse, vara eest on tasutud vähemalt omafinantseeringuga võrdne summa
  • toetuse saaja on usaldusväärne

Nõutud dokumendid

Projektitoetuse väljamaksmiseks esitab projektitoetuse saaja pärast tegevuse elluviimist e-pria kaudu maksetaotluse, millega koos esitatakse:

  • kuluarve ja maksekorraldus
  • ürituse päevakava ja osavõtjate registreerimisleht kontaktandmete ja allkirjadega, teadmussiirde puhul märgitakse registreerimislehele koolitusest osavõtva ettevõtte registrikood ja põhitegevusala
  • ehitustegevuse puhul vormingukohased ehitustegevuse kulude andmed

Ehitustegevuse kulude vorm

Kuidas esitada kulutuse maksetaotlust

Maksetaotluse esitamine toimub läbi e-pria keskkonna, edasi tuleb käituda vastavalt kas taotlus on esitatud vanas e-prias või uues e-prias.

Valige menüüst esindatav organisatsioon.

Vanas e-prias valige menüüst „Teenused“ ning MAK ja EKF investeeringutoetused alt link “Investeeringutoetuste kuludokumentide esitamine”. Alustage maksetaotluse (kuludeklaratsiooni) täitmist ning lisage kindlasti kõik nõutud dokumendid. Enne maksetaotluse allkirjastamist kontrollige, kas kõik nõutud dokumendid on avaldusele lisatud.

Uues e-prias valige “Taotlemine” ja edasi “Esita maksetaotlus/kulutuse aruanne”.

Juhis uues e-prias maksetaotluse esitamise kohta

Kohustuslikud logod ja teavitamine

Kõik LEADER toetuse saanud objektid ja tegevused peavad olema tähistatud nõutavate logodega.

Tähistada tuleb muuhulgas:
1) ehitis;
2) masin, seade;
3) meene;
4) info- ja reklaammaterjal;
5) üritus;
6) digitaalne infokandja ja materjal, paigutatuna pakendile või tootele ning selle esilehele, -kaadrile, -pildile;
7) televisioonisaade, artikkel ja muu tekst tehniliselt võimalikul ja sobival viisil (näiteks kui räägitakse televisioonisaates (või raadiosaates) toetuse saanud objektist või tegevusest, siis on ära märgitud, et seda on rahastanud Kirderanniku Koostöökogu LEADER meetmest „(meetme nr ja nimi) või on lisatud sama info ajalehes või -kirjas ilmuvasse artiklisse;
8) trükimeedia (näiteks infolehed) või avalikkusele suunatud veebilehe kuulutus (nt netireklaam).

Nõuded tähistamise kohta:
– Investeeringuobjekt tähistatakse koheselt pärast toetuse määramise otsuse kättesaamist;
– tegevuse korral tähistatakse tegevuse toimumise ajal toimumise koht ja tegevuse kohta käiv teavitusmaterjal;
– märgistus peab säilima vähemalt 3- 5 aastat (sõltuvalt teile kehtiva järelevalveperioodi pikkusest) viimase toetusosa väljamaksmisest.

Palun pange ka tähele, et kui toetuse saajal on olemas veebileht, siis tuleb ka veebilehele tähistus üles panna kohe pärast toetuse määramise otsuse kättesaamist:
1) kui toetus on kuni 10 000 eurot, avaldatakse veebilehel lisaks Kirderanniku Koostöökogu logole, Eesti LEADER logole ja EL embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;
2) kui toetus ületab 10 000 eurot, tuleb eelnevale punktile lisaks kirjeldada toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka projekti eesmärke ja oodatavaid tulemusi.
Kuna üha enam asendatakse veebileht ettevõtte Facebooki lehega, siis paneme teile südamele, et ka Facebooki lehel võiks nõutavat tähistust kasutada, seda eriti siis, kui teete toetuse saanud objekti või tegevuse kohta postituse, ürituse kutse vms.
Logod paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja need peavad olema selgelt nähtavad.
• Meenele või väiksemale töövahendile paigutatakse nõuetekohane Euroopa Liidu embleem
• Objekt, millele ei ole logo ja embleemi paigaldatud tootmise käigus, tähistatakse kleebisega.
• Kui toetus ületab 10 000 eurot, paigaldatakse toetatava objekti või tegevuse asukohta avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta logoga ja embleemiga plakat. Kui plakatit ei ole võimalik paigaldada objekti või tegevuse asukohta, võib selle paigaldada taotleja esindusruumi või rajatisele.
• Plakat peab olema üleval toetatava objekti või tegevuse abikõlblikkuse perioodil. Kui plakatit kasutatakse üksiktegevusest teavitamiseks, hoitakse plakat üleval tegevuse toimumise ajal.
• Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab asetsema logo koos embleemiga, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti plakati pindalast, ja projekti nimetus, mis moodustab plakati kõrgusest vähemalt 30 protsenti. Plakat võib olla vertikaalne või horisontaalne. Kui plakatit kasutatakse välitingimustes, peab see olema tehtud vastupidavast ja ilmastikukindlast materjalist.
• Kui toetus ületab 50 000 eurot, tähistatakse toetatav objekt või tegevus selgitava tahvliga. Kui tahvlit ei ole võimalik paigaldada objekti või tegevuse asukohta, võib selle paigutada taotleja esindusruumi või rajatisele. Tahvel võib olla vertikaalne või horisontaalne. Tahvli kasutamisel peab järgima järgmisi nõudeid:
• tahvel paigaldatakse avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta, mis asub objekti küljes või objekti või tegevuse vahetus läheduses;
• tahvlile paigutatakse logo ja embleem, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti tahvli pindalast;
• tahvlile märgitakse objekti või tegevuse nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30 protsenti tahvli kõrgusest;
• tahvli minimaalne suurus on 500 × 300 millimeetrit;
• kui tahvlit kasutatakse välitingimustes, peab see olema tehtud vastupidavast ja ilmastikukindlast materjalist.

Kõik toetust saanud objektid peavad olema märgistatud nii Kirderanniku Koostöökogu logoga, Eesti LEADER logoga koos EL embleemiga kui ka Euroopa LEADER logoga. Täpsemalt saab tähistamise kohta lugeda siit.
LEADER meetme logod, millega peavad olema tähistatud LEADER toetust saanud trükised, kodulehed jne leiate siit. Joonis 14. Eesti LEADERi logo koos Euroopa Liidu embleemi ning Euroopa Liidu LEADERi logoga.
Logod saab alla laadida ka siit. Nõutavad logod ühes failis: horisontaalne ja vertikaalne.

Infosildi saab alla laadida siit.