Meede 4. COVID-19 kriisiga toimetuleku toetamine ja selle mõjude vähendamine

Meetme rakendamise vajadus

Kirderanniku Koostöökogu piirkonna mittetulundusühingud, mikro- ja väikeettevõtted, eelkõige loomemajanduse, meelelahutuse ja kultuurilistele tegevustele suunatud ettevõtted, turismiettevõtted, majutus- ja toitlustusettevõtted jm teenindusettevõtted, vajavad tuge COVID-19 kriisist tingitud olukorraga toimetulekuks ning kriisi mõjude leevendamiseks.

Vastab strateegia eesmärgile

Kirderanniku koostööpiirkonna väikeettevõtlus on teinud arenguhüppe.

Strateegia meetme eesmärk

Meetme eesmärk COVID-19 kriisi mõjudest taastunud ettevõtete toetamine.

Meede loob ettevõtjatele võimaluse digilahenduste väljatöötamiseks, kontaktivabade lahenduste kasutuselevõtmiseks, kaugtöövajaduse suurenemisega seotud investeeringute tegemiseks, seadmete, masinate jm inventari soetamiseks, ehitustööde teostamiseks, ettevõtte ärimudeli uuendamiseks ning koolituste läbiviimiseks
ettevõtte konkurentsivõime tõstmiseks

Meetme osakaal kogu rahastusest

Eraldi taasterahastu vahendid.

Toetatavad, abikõlblikud tegevused

Investeeringud ja tegevused, mis aitavad toime tulla COVID-19 kriisi mõjudega:

1. digilahenduste kasutuselevõtt: personalihaldus- ja turundustarkvara, koduleht, laohaldussüsteem, e-poe lahendus, broneerimissüsteem jne;
2. kaugtöövajadusega seotud investeeringud: tarkvara, riistvara;
3. investeeringud: seadmed, masinad jm inventar;
4. ehitus, renoveerimine, rekonstrueerimine;
5. kontaktivabade lahenduste kasutuselevõtt;
6. ärimudeli uuendus ettevõtte konkurentsivõime tõstmiseks ning uute toodete ja teenuste väljaarendamine (turundustegevused, toodete või teenuste disain ja investeeringud).
7. koolitused uute teadmiste omandamiseks;
8. ühisturunduse või koostöövõrgustiku arendamiseks;
9. tervise edendamiseks.

Mitteabikõlblikud tegevused

Teed, tänavad, lennuväljad, tööstuspargid, uuringud, KMH-d jm analüüsid, mootorsõidukid ja veesõidukid, projekteerimised jm eeltööd + kõik muud määruses välistatavad mitteabikõlblikud tegevused. Investeeringud, mille toetamiseks on olemas teised meetmed (lisada põhjendus, miks küsitakse toetust LEADER-meetmest).

Toetuse saajad ja nõutud dokumendid

Mittetulundusühendused (kes tegelevad ettevõtlusega), mikro- ja väikeettevõtted, kes vastavad maaeluministri määruses „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ toodud nõuetele taotleja kohta.

Taotleja majandustegevus peab olema toimunud vähemalt kaks aastat.

Taotlejal, kellel on pooleli (viimane toetussumma välja maksmata) rohkem kui 1 (üks) projekt, ei ole õigust toetust taotleda.

Taotlejal on kohustus 100% projekti tegevustest viia ellu 2024 aasta jooksul ehk maksetaotlus peab olema esitatud hiljemalt 31.12.2024..

Investeering KIKO piirkonnas, kasusaajad on KIKO tegevuspiirkonnas [1] , tegevuslubade olemasolu selleks nõutud valdkondades, taotleja pole esitanud teadlikult KIKO-le valeandmeid, ei paku kõlvatut konkurentsi.

Koolitusprojektide puhul peab koolitaja pädevus olema vastav ja tuvastatav. [2]

Taotleja kahe viimase majandusaasta käive peab olema kokku vähemalt 5000 eurot.

 

Nõutud dokumendid:
– Kirderanniku Koostöökogu projektitoetuse taotlusvorm, milles on põhjalikult selgitatud ja põhjendatud, kuidas on taotleja tegevus tulenevalt COVID-19 kriisist mõjutatud ning kuidas projekti tegevused aitavad neid mõjusid leevendada, vorm leitav siin;
– tehniliste tingimuste loetelu, mis osutab tehnilisele spetsifikatsioonile;
– sõltumatud ja võrreldavad hinnapakkumised vastavalt maaeluministri määruse “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus”§ 33; välja arvatud, kui tegemist on võrdlushindade kataloogist võetud asjaga, sel juhul tehakse eelarvereale sellekohane märge;
– eelmise majandusaasta kinnitatud aruanne;
– kui toetust taotletakse digilahenduse arendamiseks, siis lisatakse digilahenduse arendamise lähteülesanne;
– ehituse puhul ehitisteatis, ehitusluba või kooskõlastus vallast (sõltuvalt sellest, mis ehitusseadustiku järgi on nõutav), eelprojekt, kõik vajalikud load ja kooskõlastused, ehitustegevuse eelarve PRIA vormil;
– teised Maaeluministri määruses “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” nõutud dokumendid.

LEADER projektitoetuse hindamiskriteeriumid (vt täpsemat kirjeldust strateegia ptk 9.2)

Seos KIKO strateegia meetme eesmärkidega [3] – 20% hindest
Projekti uuenduslikkus – 20% hindest
Projekti mõju kogukonnale – 10% hindest
Projekti mõju väikeettevõtlusele – 20% hindest
Projekti ettevalmistuse kvaliteet [4] – 10% hindest
Projekti teostatavus [5] – 20% hindest

Toetussumma

Min 3 000 ja max 100 000 eurot, teadmussiirdeprojektid max 5 000 eurot.

Toetuse määr

MTÜd, mikro- ja väikeettevõtted kuni 60% abikõlblikest kuludest.

Indikaatorid ja sihttasemed

Väljundindikaatorid: toetatud projektide arv; kasu saanud ettevõtete arv

Tulemusindikaatorid: lisandunud tooted ja teenused – 3 perioodi jooksul; toetuse saajad tegutsevad ka 2025. aastal ning teenivad tulu.

Sihtvaldkonnad: 1A, 2A, 3A, 6A, 6B, 6C

[1] Kasusaajate proportsioon KIKO piirkonnas on aluseks toetusprotsendi määramisele.

[2] Vastavust hindab KIKO hindamiskomisjon lähtuvalt dokumentatsioonist või koolitaja kogemusest.

[3] Kriteeriumi puhul rakendatakse 60% lävendit, taotlused, mis antud kriteeriumi raames saavad alla 60% hindest, ei kvalifitseeru.

[4] Kriteeriumi puhul rakendatakse 60% lävendit, taotlused, mis antud kriteeriumi raames saavad alla 60% hindest, ei kvalifitseeru.

[5] Kriteeriumi puhul rakendatakse 60% lävendit, taotlused, mis antud kriteeriumi raames saavad alla 60% hindest, ei kvalifitseeru.

meede-4-meetmeleht