Meede 3. Koostöö ja ühistegevuse arendamine

Meetme rakendamise vajadus

Meetme vajadus tuleneb KIKO tegevuspiirkonna lähteanalüüsist ning SWOT-analüüsist, mis toovad välja vajaduse ettevõtlikkuse ja kogukonna inimressursi arendamise järele, et kasvatada ettevõtlusaktiivsust ning kogukonna koostomimise sünergiat.

Vastab strateegia eesmärgile

Kirderanniku koostööpiirkonna kogukond on aktiivne ja teovõimekas tänu:

  • kogukonna kõrgele ettevõtlikkusele ja seda eriti noorte hulgas.

Strateegia meetme eesmärk

Meede pakub võimalust realiseerida kogukonna ettevõtlikkuse arendamisele ja aktiviseerimisele suunatud oskusteabe saamist (koolitusi, õppereise jm).

Meetme osakaal kogu rahastusest

20% (pehmed tegevused) sh KIKO osakaal 25% meetme mahust

Toetatavad, abikõlblikud tegevused

Pehmed tegevused: koolituste korraldamine, õppereisid, üllitised, tegevusgrupi koostööprojektid, noorte koostööprojektid, ürituste korraldamised, piirkonna mainekujunduse tegevused; näitused ja messid; projektijuhtimise kulud

Mitteabikõlblikud tegevused

Jätkutegevused, vabatahtlik tasustamata töö + kõik muud LEADER-määruses välistatavad tegevused

Toetuse saajad ja nõutud dokumendid

KIKO, MTÜ, SA, KOV, mikro- ja väikeettevõtted. Toetust saab taotleda ettevõte, kellel on varasemad KIKO projektid täielikult lõpule viidud (toetus välja makstud) või ettevõte kellel on 1 (üks) projekt pooleli (viimane maksetaotlus on PRIAle esitatud).
Üks taotleja tohib meetmesse esitada korraga ühe projekti, mille tegevused on loogiliselt seotud ja moodustavad ühe terviku.

Nõutud dokumendid:
– KIKO projektitoetuse taotlusvorm
– tehniliste tingimuste loetelu, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (sama loetelu esitatakse riigihangete registris)
– võrreldavad hinnapakkumised
– riigihanke kohuslane esitab vähemalt ühe hinnapakkumise
– alustava ettevõtja puhul ( majandustegevus on toimunud vähem kui 2 aastat) äriplaan
– ettevõtjal eelmise majandusaasta aruanne
– teised Maaeluministri määruses “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” nõutud dokumendid

Nõuded toetuse saajale, toetuse taotlejale ning projektitaotlusele

Kasusaajate[1] olemasolu KIKO piirkonnast, koolitusprojektide puhul peab koolitaja pädevus olema vastav[2] ja tuvastatav.

LEADER projektitoetuse hindamiskriteeriumid (vt täpsemat kirjeldust strateegia ptk 9.2)

  • Seos KIKO strateegia eesmärkidega – 30% hindest[3]
  • Projekti uuenduslikkus – 10% hindest
  • Projekti mõju kogukonnale –20% hindest
  • Projekti mõju väikeettevõtlusele – 20% hindest
  • Projekti ettevalmistuse kvaliteet – 10% hindest[4]
  • Projekti teostatavus – 10% hindest[5]

Toetussumma

Min 1 000,00; max 35 000 eurot abikõlblikest kuludest

Toetuse määr

KIKO, MTÜ, SA, KOV kuni 90%; mikro- ja väikeettevõte kuni 60% abikõlblikest kuludest

Indikaatorid ja sihttasemed

Väljundmõõdikud: rahastatud projektide arv; koolitustel ja üritustel osalejate arv

Tulemusmõõdik: lisandunud kogukonnaüritusi 40 perioodi jooksul, võrgustike ja partnerluste toimimisaktiivsus[6]

Sihtvaldkonnad: 1A, 6A, 6B

[1] Kasusaajate proportsioon KIKO piirkonnas on aluseks toetusprotsendi määramisele.

[2] Vastavust hindab KIKO hindamiskomisjon lähtuvalt dokumentatsioonist või koolitaja kogemusest.

[3] Kriteeriumi puhul rakendatakse 60% lävendit, taotlused, mis antud kriteeriumi raames saavad alla 60% hindest, ei kvalifitseeru.

[4] Kriteeriumi puhul rakendatakse 60% lävendit, taotlused, mis antud kriteeriumi raames saavad alla 60% hindest, ei kvalifitseeru.

[5] Kriteeriumi puhul rakendatakse 60% lävendit, taotlused, mis antud kriteeriumi raames saavad alla 60% hindest, ei kvalifitseeru.

[6] Hinnatakse KIKO sisehindamise raames kaks korda perioodi jooksul.

Ühisprojekti ühiste kavatsuste kokkulepe

meede-3 meetmeleht

Jäta tagasiside

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga