Projektitoetuse avalduse esitamine

 Oluline info

Projektitoetuse avalduse esitamine toimub läbi e-pria, taotlejana peate olema PRIA klient.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit.

Projektitaotluse_esitamise_juhend_uues_e-PRIAs

Loe enne taotlemist kindlasti Maaeluministri määrust “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” ja Kirderanniku Koostöökogu strateegiat.

Osale kindlasti infopäeval ja küsi abi kontorist!

Taotlemise protsess: 

 • taotlus esitatakse tegevusgrupile läbi e-pria
 • tegevusgrupp kontrollib taotleja, taotluse ja taotletava tegevuse vastavust strateegia ja rakenduskava nõuetele
 • tegevusgrupi hindamiskomisjon hindab taotlusi ja koostab paremusjärjestuse ettepaneku
 • tegevusgrupp edastab taotlused koos hindamise protokolliga PRIAle
 • PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetele vastavust ja esitatud andmete õigsust
 • PRIA teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse
 • tegevusgrupp avalikustab tegevuspiirkonna elanikele oma veebilehel teabe projektide ja nende tulemuste kohta.

 

Selgituseks muu põhivara soetamise kohta: 

Maaeluministri 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 30 lg 1 punkt 3 kohaselt on abikõlblikud kulud projektitoetuse taotlemise korral masina, seadme, sisseseade või muu põhivara ostmise, liisimise ja paigaldamise kulud, sealhulgas patendi, litsentsi, autoriõiguse ja kaubamärgi omandamise kulud.

Sama määruse § 42 lg 7 punkt 2 kohaselt on toetuse saaja kohustatud säilitama ja kasutama sihipäraselt projektitoetuse eest ostetud investeeringuobjekti vähemalt kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse saaja on VKE, ning vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui projektitoetuse saaja ei ole VKE või kui projektitoetuse saaja on VKE ja projektitoetuse eest ehitati uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrk.

Seega juhime tähelepanu, et määrusest tulenevalt ei saa toetada selliseid investeeringuid, mis ei ole oma olemuselt põhivara s.t mis ei ole või mida tavamajanduse olukorras (nt kui toetust ei taotleta) ei võeta raamatupidamises põhivarana arvele. Selle hindamiseks, kas tegemist on muu põhivaraga või mitte, on PRIA valmis teinud abistava juhendi, mida ka menetluses kasutatakse. Seega muu põhivara abikõlblikkuse hindamisel lähtutakse sellest juhendist ja investeeringute puhul küsitakse raamatupidamise sisekorraeeskirja tuvastamaks põhivara arvele võtmise põhimõtteid ja piirmäära. Loomulikult on abiks, kui taotleja selle info kohe taotlemisel esitab. Vajadusel peab taotleja suutma ära põhjendada, kuidas on põhivara arvele võtmine kooskõlas RTJ5 suunistega ja kuidas on tagatud objekti säilimine 3 või 5 aastat pärast viimast makset.

Nõutud dokumendid

 • Kirderanniku-Koostöökogu-taotlusvorm .doc  ja .pdf (Doc failid ei pruugi avaneda brauseris Google Chrome)
 • Kirderanniku koostöökogu taotlusvorm allalaadimiseks on  siin
 • tehniliste tingimuste loetelu, mis on hinnaküsimise aluseks ja mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile
 • võrreldavad hinnapakkumised, välja arvatud kui tegemist on PRIA võrdlushindade kataloogist võetud kaubaga
 • riigihanke kohustuslane esitab vähemalt ühe hinnapakkumise
 • alustav ettevõtja (majandustegevus on toimunud vähem kui 2 aastat) esitab vabas vormis äriplaani, mis sisaldab finantsnäitajaid
 • ehitusteatis või ehitusluba
 • hoone või maa omandiõigust tõendavad dokumendid
 • ettevõtjal majandusaasta aruanne kui see ei ole leitav Äriregistrist
 • väljavõte põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti seletuskirjaga (toetus üle 30 000 euro) nõuded ehitusprojektile
 • väljavõte eelprojekti joonistest koos eelprojekti seletuskirjaga (toetus alla 30 000.-)
 • ehituse hinnapakkumuse vorm
 • ehitustegevuse eelarve
 • MTÜ liikmete nimekiri, mis ei ole vanem kui 1 kuu enne taotluse esitamist
 • teised Maaeluministri määruses “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” nõutud dokumendid, vt määruse § 37
 • Ühisprojektide korral (meede 3) tuleb esitada tegevuskava (1-4 aastat), PRIA vorm siin: .doc ja .pdf  (Doc failid ei pruugi avaneda brauseris Google Chrome)

Kuidas esitada toetuse taotlust

Alates 03.11.2017 toimub projektitoetuse avalduse esitamine läbi uue e-pria

Projektitaotluse_esitamise_juhend_uues_e-PRIAs

Kohustuslikud logod ja teavitamine

Kõik LEADER toetuse saanud objektid ja tegevused peavad olema tähistatud nõutavate logodega.

Tähistada tuleb muuhulgas:
1) ehitis;
2) masin, seade;
3) meene;
4) info- ja reklaammaterjal;
5) üritus;
6) digitaalne infokandja ja materjal, paigutatuna pakendile või tootele ning selle esilehele, -kaadrile, -pildile;
7) televisioonisaade, artikkel ja muu tekst tehniliselt võimalikul ja sobival viisil (näiteks kui räägitakse televisioonisaates (või raadiosaates) toetuse saanud objektist või tegevusest, siis on ära märgitud, et seda on rahastanud Kirderanniku Koostöökogu LEADER meetmest „(meetme nr ja nimi) või on lisatud sama info ajalehes või -kirjas ilmuvasse artiklisse;
8) trükimeedia (näiteks infolehed) või avalikkusele suunatud veebilehe kuulutus (nt netireklaam).

Nõuded tähistamise kohta:
– Investeeringuobjekt tähistatakse koheselt pärast toetuse määramise otsuse kättesaamist;
– tegevuse korral tähistatakse tegevuse toimumise ajal toimumise koht ja tegevuse kohta käiv teavitusmaterjal;
– märgistus peab säilima vähemalt 3- 5 aastat (sõltuvalt teile kehtiva järelevalveperioodi pikkusest) viimase toetusosa väljamaksmisest.

Palun pange ka tähele, et kui toetuse saajal on olemas veebileht, siis tuleb ka veebilehele tähistus üles panna kohe pärast toetuse määramise otsuse kättesaamist:
1) kui toetus on kuni 10 000 eurot, avaldatakse veebilehel lisaks Kirderanniku Koostöökogu logole, Eesti LEADER logole ja EL embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;
2) kui toetus ületab 10 000 eurot, tuleb eelnevale punktile lisaks kirjeldada toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka projekti eesmärke ja oodatavaid tulemusi.
Kuna üha enam asendatakse veebileht ettevõtte Facebooki lehega, siis paneme teile südamele, et ka Facebooki lehel võiks nõutavat tähistust kasutada, seda eriti siis, kui teete toetuse saanud objekti või tegevuse kohta postituse, ürituse kutse vms.
Logod paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja need peavad olema selgelt nähtavad.
• Meenele või väiksemale töövahendile paigutatakse nõuetekohane Euroopa Liidu embleem
• Objekt, millele ei ole logo ja embleemi paigaldatud tootmise käigus, tähistatakse kleebisega.
• Kui toetus ületab 10 000 eurot, paigaldatakse toetatava objekti või tegevuse asukohta avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta logoga ja embleemiga plakat. Kui plakatit ei ole võimalik paigaldada objekti või tegevuse asukohta, võib selle paigaldada taotleja esindusruumi või rajatisele.
• Plakat peab olema üleval toetatava objekti või tegevuse abikõlblikkuse perioodil. Kui plakatit kasutatakse üksiktegevusest teavitamiseks, hoitakse plakat üleval tegevuse toimumise ajal.
• Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab asetsema logo koos embleemiga, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti plakati pindalast, ja projekti nimetus, mis moodustab plakati kõrgusest vähemalt 30 protsenti. Plakat võib olla vertikaalne või horisontaalne. Kui plakatit kasutatakse välitingimustes, peab see olema tehtud vastupidavast ja ilmastikukindlast materjalist.
• Kui toetus ületab 50 000 eurot, tähistatakse toetatav objekt või tegevus selgitava tahvliga. Kui tahvlit ei ole võimalik paigaldada objekti või tegevuse asukohta, võib selle paigutada taotleja esindusruumi või rajatisele. Tahvel võib olla vertikaalne või horisontaalne. Tahvli kasutamisel peab järgima järgmisi nõudeid:
• tahvel paigaldatakse avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta, mis asub objekti küljes või objekti või tegevuse vahetus läheduses;
• tahvlile paigutatakse logo ja embleem, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti tahvli pindalast;
• tahvlile märgitakse objekti või tegevuse nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30 protsenti tahvli kõrgusest;
• tahvli minimaalne suurus on 500 × 300 millimeetrit;
• kui tahvlit kasutatakse välitingimustes, peab see olema tehtud vastupidavast ja ilmastikukindlast materjalist.

Kõik toetust saanud objektid peavad olema märgistatud nii Kirderanniku Koostöökogu logoga, Eesti LEADER logoga koos EL embleemiga kui ka Euroopa LEADER logoga. Täpsemalt saab tähistamise kohta lugeda siit.
LEADER meetme logod, millega peavad olema tähistatud LEADER toetust saanud trükised, kodulehed jne leiate siit. Joonis 14. Eesti LEADERi logo koos Euroopa Liidu embleemi ning Euroopa Liidu LEADERi logoga.
Logod saab alla laadida ka siit. Nõutavad logod ühes failis: horisontaalne ja vertikaalne.

Infosildi saab alla laadida siit.

Riigihankest

Hankija RHS §10 lõike 1 punkti 6 tähenduses on eraõiguslik juriidiline isik:

 • mis on asutatud eesmärgiga täita või mis täidab põhi- või kõrvaltegevusena ülesannet avalikes huvides, millel ei ole tööstuslikku ega ärilist iseloomu, ja
 • mida põhiliselt rahastavad või
 • mille juhtimis-, haldus- või järelevalveorgani liikmetest rohkem kui poole määravad või mille juhtimist muul viisil kontrollivad koos või eraldi lõike 1 punktides 1–5 või teised punktis 6 nimetatud isikud või mõne muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi vastavad isikud.

Kui MTÜst või SAst taotlejal on eelnimetatud kolmest kriteeriumist täidetud kaks, kehtib talle riigihankekohustus.

Juhime tähelepanu, et kõik MTÜd tegutsevad avalikes huvides ja jälgida tuleb majandustulude jaotust. Juhul kui üle 50% MTÜ rahastusest tuleb avalikust sektorist, on MTÜ-l täidetud ka teine kriteerium ehk taotleja on riigihanke kohuslane. Avaliku sektori rahastuse alla tuleb lugeda ka projektitoetuse summa, mida taotlete.

KIKO projektitaotlus

 • Kirderanniku-Koostookogu-taotlusvorm .doc  ja .pdf

Ühiste kavatsuste kokkulepe

Ühisprojektide korral (meede 3) tuleb esitada tegevuskava (1-4 aastat), PRIA vorm siin: Ühiste kavatsuste kokkuleppe