Meede 2. Elukeskkonna arendamine

Meetme rakendamise vajadus

Meetme vajadus tuleneb KIKO tegevuspiirkonna lähteanalüüsist ning SWOT-analüüsist, mis toovad välja vajaduse elukeskkonna kvaliteedi parandamise järele, mis omab positiivset mõju rahvastikuprotsesside soovitud suunas kulgemisele ning kaudselt toetab ka ettevõtluskeskkonna kvaliteeti (eriti turismivaldkonnas).

Vastab strateegia eesmärgile

Kirderanniku koostööpiirkonna elu- ja külastuskeskeskkonna kvaliteet on paranenud, pakkudes rohkem vaba aja teenuseid ning elukeskkonna teenuseid elanikele ja külastajatele.

  • Piirkonnas pakutakse rohkem jätkusuutlikke elukeskkonna teenuseid.
  • Piirkonnas pakutakse rohkem jätkusuutlikke vaba aja teenuseid.

Strateegia meetme eesmärk

Meede loob võimaluse kolmanda sektori organisatsioonidele, ettevõtjatele ja kohalikele omavalitsustele investeerida elukeskkonna parandamisesse.

Meetme osakaal kogu rahastusest

30%

Toetatavad, abikõlblikud tegevused

Investeeringud: avalikes huvides tegutsevad spordi ja vaba-aja rajatised, terviserajad, multifunktsionaalsed kooskäimiskohad – ehitus, rekonstrueerimine, renoveerimine, seadmete soetamine (sh taastuvenergia tootmine oma tarbeks), inventar, avalikes huvides osutatavate teenuste (sh kogukonnateenuste[1]) osutamiseks vajalikud vahendid. Mootorsõidukid ja veesõidukid, kui selle sihtotstarve on teenuse osutamine tegevuspiirkonnas, toetuse määraga kuni 30% abikõlblikest kuludest

Mitteabikõlblikud tegevused

Kodulehed, jätkutegevused, töötasud, projektijuhtimine + kõik muud PRIA poolt välistatavad mitteabikõlbulikud tegevused

Toetuse saajad ja nõutud dokumendid

MTÜ, SA, KOV, mikro- ja väikeettevõtted. Toetust saab taotleda organisatsioon, kellel on varasemad KIKO projektid täielikult lõpule viidud (toetus välja makstud) või ettevõte kellel on 1 (üks) projekt pooleli (viimane maksetaotlus on PRIAle esitatud). Piirang ei laiene KOVidele.

Taotlejal on kohustus 100% projekti tegevustest viia ellu 12 kuu jooksul arvates PRIA otsusest. Üks taotleja tohib meetmesse esitada korraga ühe projekti, mille tegevused on loogiliselt seotud ja moodustavad ühe terviku.

Nõutud dokumendid:
– KIKO projektitoetuse taotlusvorm (fail allalaadimiseks siin)

– tehniliste tingimuste loetelu, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile
– võrreldavad hinnapakkumised; välja arvatud kui tegemist on võrdlushindade kataloogist võetud asjaga, sel juhul tehakse eelarvereale sellekohane märge
– riigihanke kohuslane esitab vähemalt ühe hinnapakkumise
– alustava ettevõtja puhul ( majandustegevus on toimunud vähem kui 2 aastat) äriplaan
– ehitusluba või ehitisteatis
– väljavõte ehituse põhi- või eelprojektist koos seletuskirjaga. Tulenevalt toetuse suurusest: kui toetuse suurus on üle 30 000 euro, lisatakse põhiprojekt; kui toetuse suurus on alla 30 000 euro, lisatakse eelprojekt
– ettevõtjal eelmise majandusaasta aruanne
– teised Maaeluministri määruses “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus”
nõutud dokumendid

Abikõlbulikkuse kriteeriumid

Kasusaaja[2] tegutseb KIKO territooriumil, investeering KIKO territooriumil

LEADER projektitoetuse hindamiskriteeriumid (vt täpsemat kirjeldust strateegia ptk 9.2)

  • Seos KIKO strateegia eesmärkidega – 30% hindest[3]
  • Projekti uuenduslikkus – 10% hindest
  • Projekti mõju kogukonnale –30% hindest
  • Projekti mõju väikeettevõtlusele – 10% hindest
  • Projekti ettevalmistuse kvaliteet – 10% hindest[4]
  • Projekti teostatavus – 10% hindest[5]

Toetussumma

Min 1 000,00 eurot ja max 40 000,00 eurot abikõlblikest kuludest

Toetuse määr

MTÜ, SA, KOV kuni 90%, mikroettevõtted kuni 60% ja väikeettevõtted kuni 20% abikõlblikest kuludest

Indikaatorid ja sihttasemed

Väljundmõõdikud: rahastatud projektide arv; kasusaajate arv

Tulemusmõõdikud: lisandunud spordi- kultuuriinfrastruktuuri objekte – 12; lisandunud olulise tähtsusega teenuste osutamise vahendeid – 19

Sihtvaldkonnad: 6A, 6B

[1] Kogukonnateenus on teenus, mis on kogukonnale tervikuna oluline ning lahendab mõnda kogukonna ees seisvat kitsaskohta ning toimib turutõrke tingimustes.

[2] Kasusaajate proportsioon KIKO piirkonnas on aluseks toetusprotsendi määramisele.

[3] Kriteeriumi puhul rakendatakse 60% lävendit, taotlused, mis antud kriteeriumi raames saavad alla 60% hindest, ei kvalifitseeru.

[4] Kriteeriumi puhul rakendatakse 60% lävendit, taotlused, mis antud kriteeriumi raames saavad alla 60% hindest, ei kvalifitseeru.

[5] Kriteeriumi puhul rakendatakse 60% lävendit, taotlused, mis antud kriteeriumi raames saavad alla 60% hindest, ei kvalifitseeru.

[6] Hinnatakse kaks korda perioodi jooksul KIKO sisehindamise raames.

meede-2 meetmeleht

Jäta tagasiside

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga