LEADER projektitoetus

Kirderanniku Koostöökogul on määratletud kolm olulisemat arenguvaldkonda:

  • Ettevõtlus – uuenduslike toodete ja teenuste juurutamine, põllumajandustoodete väärindamine, kohaliku toidu tootmine ja turundamine, sellega seotud tegevused, kohalik käsitöö ja turism.
  • Elukeskkond – füüsiline, sotsiaalne, noortesõbralik ja turvaline.
  • Inimese areng – ettevõtlikkushoiakud, silmaring ning oskusteave, kultuuri- ja spordielu, sh turismi- ja elukeskkonna kujundajana ning viljelejatele majandusliku väljundi pakkujana, kogukondlik integratsioon, tööhoiakute kujundamine, praktikavõimalused noortele

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu kuulutas välja LEADER-projektitoetuse taotlusvooru 12.04.2021-22.04.2021. Avatakse ettevõtluse arendamise ja kompetentsi tõstmise meede (Meede 1). Avaldusi võetakse vastu e-PRIA keskkonnas.

Projektitoetuse taotlemise nõuded tulenevad Kirderanniku Koostöökogu strateegia 2015-2022, muudetud 09.03.2021 ja LEADER-määrusest.

Laenusaamise võimalusest ettevõtjale, loe artiklit: http://%YUnW6NgKUmfC#iWLdSgH$c6

Laenuabi pakub Maaelu Edendamise Sihtasutus: https://mes.ee/