LEADER projektitoetus

Kirderanniku Koostöökogul on määratletud kolm olulisemat arenguvaldkonda:

  • Ettevõtlus – uuenduslike toodete ja teenuste juurutamine, põllumajandustoodete väärindamine, kohaliku toidu tootmine ja turundamine, sellega seotud tegevused, kohalik käsitöö ja turism.
  • Elukeskkond – füüsiline, sotsiaalne, noortesõbralik ja turvaline.
  • Inimese areng – ettevõtlikkushoiakud, silmaring ning oskusteave, kultuuri- ja spordielu, sh turismi- ja elukeskkonna kujundajana ning viljelejatele majandusliku väljundi pakkujana, kogukondlik integratsioon, tööhoiakute kujundamine, praktikavõimalused noortele.

Projektitoetuse taotlemise nõuded tulenevad KIKO kohaliku arengu strateegiast 2015-2020, muudetud 11.1.2019 ja LEADER-määrusest.

Järgmine projektitoetuse avalduste vastuvõtmine toimub oktoobris 2019.